دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
1 SATA HDD | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
1HDD | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDDs | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDDs | 8MP |