دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
4 HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
1 SATA HDD | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
1HDD | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NSW2020 Series Ethernet PoE Switches

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
Uniview UNV 16 SATA High Performance Disk Enclosure

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NSW2020 Series Ethernet PoE Switches

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16 Channel 2 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16-ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA | 8MP | Smart

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2HDDs | 8MP |