دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR