دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
HDDs 4K NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16HDDs | 12MP | Smart | RAID

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
8 SATA HDD | 12MP |

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
NVR32CH 4 SATA HDDs