دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
HDDs RAID NVR

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
8 SATA HDD | 12MP |

دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال
16HDDs | 12MP | Smart | RAID