دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 2-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-Channel High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8 Channel 2 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8 Channel 2 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
10-Port PoE Switch