دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 2-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-Channel High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8 Channel 2 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8 Channel 2 HDD NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
10-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1HDD | 8MP | Smart | PoE

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1 SATA HDD | 8MP |

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
| 3MP| 1 HDD

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1 SATA HDD | 6MP |

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
Unified Network Storage

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA | 8MP | Smart