دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه سوئیچ PoE


دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
8-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
10-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-16T2GC-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-5T-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-24T2GC-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-6T-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24Port | PoE | SFP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1HDD | 8MP | Smart