دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه سوئیچ PoE


دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
8-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
10-Port PoE Switch

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-16T2GC-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-24T2GC-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-5T-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NSW2010-6T-POE-IN

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
24Port | PoE | SFP

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NSW2020 Series Ethernet PoE Switches

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NSW2020 Series Ethernet PoE Switches

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NVR304-16E2

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
NVR304-32X

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NVR16ch- 2SATA

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NVR16ch- 2SATA-POE