دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه Decoder


دستگاه ضبط تصاویر 1 کانال
Single-Channel High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 6کانال
High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 10کانال
High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 9 کانال
High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 12 کانال
12 Channel High Definition Video Decoder