دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه


دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
Unified Network Storage

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
Uniview UNV 16 SATA High Performance Disk Enclosure