دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVR
 1 2 3  

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch 2-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NVR201-08E

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NVR201-04E

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
NVR301-08-P8

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
NVR201-04EP

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
NVR302-08E-P8

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
8/16/32-channel input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 128 کانال
8-ch video&1-ch audio input

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-Channel High Definition Video Decoder

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16/32-ch 8-SATA NVR

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
2U 8 HDDs Mini SAS Disk Enclosure

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NVR302-16E-P8

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
NVR302-16E-P16

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
2MP Starlight Laser IR Network PTZ Dome Camera
 1 2 3