دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر XVR


دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
8-ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
16-ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
4ch|1HDD|5MP

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال
1SATA | 8MP | Smart

دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال
1SATA | 8MP | Smart

دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال
2SATA | 8MP | Smart

دستگاه ضبط تصاویر 512 کانال
XVR8ch- 1SATA